STAVEBNÍ POVOLENÍ

S vyřízením stavebního povolení rádi pomůžeme

Není žádným tajemstvím, že bez stavebního povolení se při stavbě nového bydlení neobejdete, ať už plánujete přízemní bungalov, či patrový dům. Naše bohaté zkušenosti se stavbou rodinných domů a budov ze dřeva navíc jasně ukazují, že se vůbec nejedná o jednoduchý proces a že jeho úspěšné dokončení zabere poměrně dlouhou dobu. V lepším případě může být vše hotovo během pěti měsíců, mohou ovšem nastat situace, které celý proces prodlouží. My to víme a rádi vám cestu k lepšímu domovu zkrátíme. S naší pomocí si ušetříte spoustu času a starostí při vyřizování stavebního povolení!

Kontaktujte nás

Co vše je třeba zařídit k získání stavebního povolení?

Zorientovat se v celém procesu je poměrně složité, zejména s ohledem na nemalé množství potřebných dokumentů, které je třeba předložit, a institucí, jejichž vyjádření je nezbytné získat. Které to jsou a v jakém pořadí se do jejich vyřizování pustit?

Krok první: Příprava projektové dokumentace

K tomu, aby bylo možno zahájit celý proces vyřizování stavebního povolení, je nezbytné mít k dispozici projektovou dokumentaci ve stupni pro stavební povolení (DSP). Nezbytným předpokladem pro její vyhotovení jsou kvalitní podklady. Především se jedná o:

 • vyjádření k existenci inženýrských sítí na stavební parcele a v jejím bezprostředním okolí; vyjádření na žádost vydají provozovatelé inženýrských sítí (EON, ČEZ, CETIN, VAK apod.), kteří zároveň podají informace o podmínkách u sítí, na které se bude stavba připojovat,
 • zajištění inženýrsko-geologického a hydrogeologického průzkumu, a to z důvodu zjištění podmínek pro založení budoucí stavby a vsakovacích poměrů,
 • geodetické zaměření pozemku, podle něhož je následně možno stavbu osadit do terénu,
 • zajištění územněplánovacích informací v podobě stanoviska místního odboru územního plánování, jež musí obsahovat informace o možnostech stavby na předmětném pozemku, případná architektonická omezení, natočení domu, zastavitelnost pozemku a případné další aspekty, jež bude nutné dodržet pro hladký průběh stavebního řízení,
 • specifické podmínky a žádosti, se kterými bude třeba počítat u staveb v oblastech národních parků a CHKO (jedná se zpravidla o architektonická omezení, např. předepsaný sklon střechy, tvar domu apod.), stejně jako u staveb v rámci památkově chráněných oblastí, kde mohou klást specifické požadavky památkáři.

Zákonná lhůta pro vydání většiny dokumentů a stanovisek bývá zpravidla 30 dnů. Na získání všech podkladů pro projektovou dokumentaci je tak obvykle dobré si vyčlenit zhruba 20 až 40 pracovních dnů.

 

Krok druhý: Realizace projektové dokumentace

Po získání výše zmíněných podkladů lze přejít k samotnému projektování stavby. Nezbytnou součást projektové dokumentace pak musí tvořit jak stavební výkresy, tak dokumentace od všech profesí, které se v projektu vyskytnou: Základ představují výkresy ZTI (tedy řešení vodovodní infrastruktury a kanalizace), dále elektroinstalace, vytápěnívzduchotechnika, vyžadován může být též projekt připojení pozemku na komunikaci.

Dále je třeba k projektové dokumentaci přiložit:

 • statické posouzení,
 • průkaz energetické náročnosti budovy (PENB), který je zároveň jednou z důležitých položek při podávání žádosti o dotaci v programu Nová zelená úsporám (NZÚ),
 • požárněbezpečnostní řešení (PBŘ).

Teprve s kompletně vyhotovenou projektovou dokumentací můžete přistoupit k vyřizování stavebního povolení. Vyřízení projektové dokumentace včetně všech nezbytných podkladů a příloh by mělo být hotovo do 45 pracovních dnů.

 

Krok třetí: Zajištění stanovisek a souhlasů

Dalším nezbytným krokem je zajištění stanovisek a povolení od provozovatelů inženýrských sítí, krajské hygienické stanice, obce a odboru životního prostředí, případně památkářů a národního parku:

 • provozovatelé inženýrských sítí vydají dle situace „povolení práce v ochranném pásmu sítě“ či „schválení napojení na inženýrskou síť“,
 • žádost o stanovisko ke stavbě od příslušné krajské hygienická stanice, která posoudí zejména vlivy domu na okolí (např. hlučnost tepelného čerpadla apod.),
 • zajištění stanovisek na místním odboru životního prostředí – jedná se například o stanovisko k ochraně ovzduší (např. pokud je součástí domu krb) či poměrně komplikovanou žádost o vynětí ze zemědělského půdního fondu (ZPF), k níž je nezbytné připravit výpočet pro vynětí ze ZPF, přiložit obrazovou dokumentaci kopané sondy na pozemku pro stanovení výšky ornice, popsat vrstvy půdy v místě a napsat krátkou zprávu, jak bude se skrytou ornicí nakládáno; současně s těmito dílčími stanovisky je třeba zažádat o „Koordinované stanovisko odboru životního prostředí“,
 • zajištění souhlasu obce,
 • případně též stanovisko a souhlas k připojení na komunikaci, které na základě předložené projektové dokumentace dopravního řešení stavby vydá správce dotčené komunikace (zpravidla obec),
 • zajištění závazného stanoviska odboru územního plánování, případně zajištění stanoviska národního parku a památkářů, pokud je to potřeba.

Zajištění stanovisek a souhlasů trvá zhruba 60 kalendářních dní. V případě nezbytných zásahů do projektové dokumentace, přetíženosti dotyčných institucí či nesouhlasu některého z orgánů a nezbytné následné úpravy dokumentace se vyřizování dokumentů může o několik týdnů protáhnout, třeba i na dvojnásobek.

 

Krok čtvrtý: Stavební povolení a žádost o vydání společného povolení

Celý proces lze realizovat formou žádosti o vydání společného povolení, které umožní získat stanoviska jednotlivých orgánů v rámci jedné žádosti.

I při této variantě je ovšem třeba myslet také na zajištění souhlasu s umístěním stavby ze strany sousedů a majitelů okolních pozemků. Ti sice nemají při udělování stavebního povolení právo veta, jejich případný nesouhlas by ale mohl celou přípravu stavby i její realizaci značně protáhnout.

Celý proces lze obvykle urychlit tak, že investor získá příslušná vyjádření ve formě podpisů sám a přiloží je k žádosti adresované stavebnímu úřadu. Pokud případně investor souhlasy předem nezíská, stavební úřad stavební řízení zahájí s tím, že si jejich stanoviska vyžádá následně, což ale může celý proces výrazně prodloužit a zkomplikovat. Vyšší je v takovém případě i správní poplatek. Komplikace mohou nastat také v případě probíhajícího dědického řízení apod. Pokud by se někdo z dotyčných proti případnému již vydanému stavebnímu povolení odvolal, bude celá záležitost postoupena krajskému úřadu, čímž dojde k dalším průtahům.

Platnost vydaného stavebního povolení činí 2 roky. Pokud byste z nějakých důvodů stavbu v této lhůtě nezapočali, povolení bude třeba vyřídit znovu.

 

Víte, že spoustu nezbytností vyřídí HAAS za vás?

Abyste mohli bydlet co nejdříve a nepotkaly vás žádné zbytečné komplikace, rádi vám s vyřízením stavebního povolení pomůžeme. Díky dlouholetým zkušenostem spolehlivě víme, jak na to. A postavit dům na klíč pro nás znamená také to, umět si poradit se stavebním povolením.

Povolit vše