Základové konstrukce pro rodinné domy HAAS FERTIGBAU

Společnost Haas Fertigbau Chanovice s.r.o. Vám kvalitně postaví nejen vrchní stavbu Vašeho rodinného domu, ale v případě Vašeho zájmu Vám dodáme také jeho spodní stavbu (tzn. základovou konstrukci nebo částečné či plné podsklepení). Tím získáte celou stavbu Vašeho rodinného domu kompletně na klíč bez zbytečných starostí a s celkovou zárukou od jednoho dodavatele.

Pro Vaši počáteční představu byla stanovena základní orientační cena základové konstrukce (bez domovních přípojek inženýrských sítí) ve výši:

od 3 300 Kč/m2 + DPH 

Výše uvedená cena/m2 základové konstrukce byla stanovena jako orientační na základě těchto parametrů místa stavby:

  • místo stavby bez výskytu stávajících stavebních i jiných objektů, vzrostlé zeleně, event. bez dalších vlivů a překážek ztěžujících přístup na místo stavby event. ztěžujících samotné zahájení stavebních prací

  • standardní rovinatý terén v místě stavby a v přilehlém okolí, max. výškový rozdíl stávajícího (původního) terénu na délku objektu rodinného domu max. 200 mm

  • standardní složení podloží – lehká těžitelnost v celém rozsahu realizace základové  konstrukce, bez nutnosti pažení při zemních pracech,
  • podloží sourodé  (homogenní)

  • nezámrzná základová spára v hloubce max. 1100 mm

  • únosnost podloží v úrovni základové spáry min. 200 kPa

  • střední riziko pronikání radonu z podloží

  • podloží bez nutnosti realizace drenáží apod. systémů

  • neagresivní podloží bez výskytu tlakové spodní vody, spodní vody, geologických zlomů apod. extremních vlivů, které by bylo nutno zohlednit při návrhu spodní stavby rodinného domu

Stanovení přesné ceny dodávky spodní stavby rodinného domu a ocenění hlavních domovních přípojek inženýrských sítí, terénních úprav, oplocení apod. (v případě, že budete jejich dodávku požadovat) bude provedeno po vypracování odpovídající projektové dokumentace.

Základová deska - prospekt ke stažení